Hơn 5 năm


Mình đã dừng viết blog hơn 5 năm – đó là tính theo lịch sử của bài đăng cuối cùng.

Giờ trở lại viết tiếp.

Lần trở lại này không biết là lợi hại hay ăn hại gấp đôi?