Cài đặt và đổi mật khẩu trong Linux

5228


Tự nhiên muốn change lại cái mật khẩu root của mình, làm xong tiện thể ghi vào để cho các bạn chưa biết tham khảo 🙂

Lâu lắm rồi không có thời gian viết linh tinh. Giờ tranh thủ viết 1 chút kẻo sau này quên mất thì mệt 😛

Dưới đây là hướng dẫn việc cài đặt hoặc đổi mật khẩu trong chế độ dòng lệnh Linux/Unix.

Tự đổi mật khẩu của tài khoản hiện tại:

$ passwd

Sau đó: type lại mật khẩu hiện tại rồi cập nhật mật khẩu mới:

Changing password for haonguyen
(current) UNIX password:*******
Enter new UNIX password:*********
Retype new UNIX password:*********
passwd: password updated successfully

Chú ý: nên đặt mật khẩu gồm cả ký tự số, ký tự đặc biệt, chữ viết hoa, viết thường và độ dài nên lớn hơn 6 ký tự.

Đổi mật khẩu cho user khác:

# passwd other-user

Trong đó: other-user là username/accountname cần đổi password.

Đổi mật khẩu cho 1 nhóm:

# passwd -g group1

Trong đó: option -g để chỉ ra việc đổi mật khẩu sẽ áp dụng cho group; group1 là tên của nhóm.